Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

SLOVENSKA MUSLIMANSKA SKUPNOST

STATUT

 

sprejet na skupščini Slovenske muslimanske skupnosti dne 31.1.2010

Slovenska muslimanska skupnost Statut 31.01.2010

BISMILLAHIR-RAHMANIR-RAHIM

V imenu Allaha, Milostljivega, Usmiljenega

 

POMEN IZRAZOV

 

V tem aktu, naslednji izrazi pomenijo:

MUSLIMAN - pripadnik Islama. Vernik, ki veruje v obstoj enega Boga in veruje, da je Mohamed (mir z njim) zadnji Božji poslanec.

ODBOR - upravni organ Skupnosti.

FINANČNO LETO - časovno obdobje med 01.01. in 31.12.

LETNA SKUPŠČINA - skupščina Skupnosti, ki se sklicuje v skladu z 12. členom tega Statuta ČLAN - fizična oseba (musliman/muslimanka), ki je vključena v Skupnost v skladu s 6. členom tega Statuta.

ČLAN ODBORA - fizična oseba (musliman/muslimanka), ki je član upravnega organa Skupnosti in ni funkcionar skupnosti.

FUNKCIONAR - član Odbora, ki opravlja eno od funkcij navedenih v 22. členu tega Statuta.

 

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

1) Naziv skupnosti je: Slovenska muslimanska skupnost (v nadaljnjem besedilu »Skupnost«).

2) Sedež Skupnosti je v Ljubljani.

3) Znak Skupnosti vsebuje arabski tekst v kufskem pismu, ki pomeni Slovenska muslimanska skupnost v arabščini, s pravo osmokrako zvezdo, z elementi v čistih barvah: zelena bela in plava, s stilsko vgrajenim polmesecem.

4) Skupnost deluje na področju Republike Slovenije (RS).

5) Skupnost predstavlja in zastopa predsednik Skupnosti.

6) Delovanje Skupnosti temelji na učenju Kur'ana in sune v skladu z zakoni RS.

 

IMANSKI ŠARTI – TEMELJI ISLAMSKEGA VEROVANJA

2. člen

1) Verovanje v Allaha, Enega Boga,

2) verovanje v Njegove meleke (angele),

3) verovanje v Njegove objave (razodetja človeštvu),

4) verovanje v Njegove poslance,

5) verovanje v Sodni dan,

6) verovanje, da se vse dogaja po Allahovi volji.

 

ISLAMSKI ŠARTI – OPREDELITEV ISLAMSKEGA NAUKA – ISLAMSKI VERSKI OBREDI

3. člen

1) Potrjevanje Šehade - trditve, da ni drugega Boga razen Enega Allaha in da je Mohamed (mir z njim) Allahov poslanec,

2) opravljanje pet dnevnih molitev (salat),

3) post v mesecu ramadanu,

4) dajanje dela imetja v dobrodelne namene (zekat),

5) versko romanje v Meko (hadž).

 

VERSKO POSLANSTVO

4. člen

Cilji zaradi katerih je ustanovljena Skupnost so naslednji:

a. Omogočiti prakticiranje in izpovedovanje vere

b. Predstaviti islam in spodbuditi islamski način življenja

c. Omogočiti primerno obeleževanje islamskih praznikov in dogodkov

d. Zagotoviti praktične korake k razvoju v duhovnem, socialnem, kulturnem, družbenem in ekonomskem življenju muslimanov Slovenije

e. Izvajati dolgoročne in kratkoročne projekte z namenom zbiranja sredstev

f. Omogočiti izdajanje in objavljanje časopisov, revij, knjig, brošur, člankov in/ali letakov

g. Omogočiti verske usluge

h. Promovirati medsebojno razumevanje med muslimani in pripadniki drugih verskih skupnosti v Sloveniji.

 

ISLAMSKI VERSKI PRAZNIKI

5. člen

V Skupnosti se obeležujejo:

a. Ramadanski bajram

b. Kurban bajram

 

ČLANSTVO

6. člen

1) Vsak musliman ali muslimanka, ki je starejši/a od 18 let, lahko s podpisom pristopne izjave in ob plačilu letne članarine, postane član/ica Skupnosti.

2) Pristop k članstvu Skupnosti:

a. Potrebno je izpolniti in podpisati vpisni obrazec (pristopno izjavo) za članstvo, ki bo potrjen in podpisan s strani tajnika Skupnosti.

b. Vse pristopne izjave so zbrane pri tajniku Skupnosti.

3) Tajnik je dolžan obvestiti Odbor o prejemu pristopnic kandidatov, takoj ko je to mogoče oziroma do naslednjega sestanka Odbora.

4) Pristopnico bo Odbor pregledal in odločil ali bo kandidata sprejel ali zavrnil.

5) Ko Odbor potrdi pristopnico, bo tajnik Skupnosti najkasneje v 28 dneh (od prejetja pristopnice), kandidata o tem obvestil in mu poslal dopis z napotki o tem, kje lahko dobi kopijo Statuta in kako naj poravna članarino.

6) Tajnik bo po vplačilu članarine vnesel podatke o članu iz vpisnega formularja v register članov Skupnosti. S tem kandidat postane polnopravni član Skupnosti.

7) Članstvo ni prenosljivo na drugo osebo.

8) Članstvo preneha s prekinitvijo plačevanja članarine, zaradi smrti ali izpisa.

9) Tajnik mora hraniti in vzdrževati register članov v katerega vpisuje polno ime, naslov, št. telefona/gsm, e-poštni naslov in datum registracije (pristopa) člana.

 

ČLANARINA

7. člen

Višino članarine vsako leto določi Odbor.

 

PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANOV

8. člen

Pravice članov so:

a) Uporabljati verske storitve Skupnosti. Pravica velja tudi za njihove družinske člane, ki živijo v skupnem gospodinjstvu.

b) Aktivno sodelovati pri delu Skupnosti.

c) Voliti in biti izvoljen v organe Skupnosti.

d) Biti informiran o dejavnosti in dogajanju znotraj Skupnosti.

e) Svetovati v zvezi z odločitvami Skupnosti.

 

9. člen

Dolžnosti članov so:

a) Spoštovati pravila Skupnosti.

b) Delovati v interesu Skupnosti.

c) Redno plačevati članarino.

d) Spoštovati odločitve Odbora in/ali pododborov.

e) Čuvati ugled Skupnosti.

 

LETNA SKUPŠČINA

10. člen

1) Skupnost mora vsako koledarsko leto sklicati Letno skupščino njenih članov.

2) Letna skupščina bo izvedena v času, ki ga določi Odbor in sicer praviloma na začetku koledarskega leta oziroma finančnega leta.

3) Dnevni red Letne skupščine bo razviden na vabilu, ki bo poslano ob sklicevanju skupščine.

4) Osnovna naloga Letne skupščine je:

a. potrditi zapisnik zadnje Letne skupščine in vseh Izrednih skupščin sklicanih pred Letno skupščino,

b. sprejeti poročilo Odbora o finančnih transakcijah Skupnosti v preteklem finančnem letu,

c. sprejeti poročilo o aktivnostih Odbora v preteklem letu in plan dela za naslednje leto.

5) Letna skupščina lahko zaključi posebne posle, o katerih je podano poročilo v skladu s tem Statutom.

6) Letna skupščina se mora sklicati vsako leto, ne glede na število morebitnih Izrednih skupščin.

 

IZREDNA SKUPŠČINA

11. člen

Vsaka skupščina, razen Letne skupščine, se imenuje Izredna skupščina.

 

12. člen

1) Odbor lahko skliče Izredno skupščino, ko meni da je to potrebno.

2) Odbor mora, na pisno zahtevo več kot 5% skupnega števila članov, sklicati Izredno skupščino.

3) Zahtevek za sklic Izredne skupščine mora vsebovati predmet in podpise članov, ki zahtevajo sklic skupščine. Zahtevek je potrebno dostaviti tajniku.

4) Če Odbor ne pripravi in ne skliče Izredne skupščine v času enega meseca od datuma, ki jo zahteva vloga poslana oziroma vložena pri tajniku, lahko člani skupnosti sami skličejo Izredno skupščino, vendar ne kasneje kot v treh mesecih od tega datuma.

5) Izredna skupščina, ki jo skličejo člani skupnosti v skladu s tem Statutom, bo sklicana na enak način, kot če bi bila sklicana s strani Odbora. Vse upravičene izdatke, ki so nastali pri sklicevanju, bo Skupnost povrnila.

 

VABILO

13. člen

1) Tajnik Skupnosti bo najkasneje v sedmih dneh oziroma, če je predlagana posebna resolucija, najkasneje v 21 dneh pred datumom, določenim za zasedanje skupščine Skupnosti, poslal vsakem članu Skupnosti na njegov naslov, ki se nahaja v registru članov, vabilo po pošti z navedenim krajem in časom sestanka in točkami, ki bodo predmet obravnave.

2) Na skupščini se obravnava le dnevni red, ki je poslan na vabilu, razen če se več kot 50% prisotnih odloči za točko (vsebino), ki je ni na dnevnem redu.

3) Član, ki želi izpostaviti določeno temo na skupščini, mora o tem pisno obvestiti tajnika. Tajnik bo potem temo uvrstil na predvideni dnevni red, ki ga bo poslal v vabilu.

 

PROCEDURA NA SKUPŠČINI

14. člen

1) Nobena točka na skupščini ne bo obravnavana, če ne bo prisotnih predpisanega števila članov, kvoruma, določenega s pravili tega Statuta v času, ko se bo razpravljalo o določeni temi.

2) V primeru, da ni kvoruma bo skupščina sklicana ponovno v roku 15 dni.

 

15. člen

1) Kvorum za obravnavanje teme skupščine tvori tretjina vseh članov, razen v primeru ko je zaradi nesklepčnosti skupščina sklicana ponovno. V tem primeru tvorijo kvorum prisotni člani ali pooblaščenci.

2) Letni skupščini bo predsedoval predsednik ali v njegovi odsotnosti podpredsednik.

 

16. člen

1) Predsedujoči skupščine lahko s kvorumom odobri preložitev sestanka za določen čas, vendar nobena tema na novem (nadaljevalnem) sestanku ne more biti obravnavana, razen tistih tem, ki so ostale nedokončane na preloženem sestanku.

2) Če je sestanek preložen za 14 dni ali več, mora biti poslano vabilo za novi sestanek tako kot v primeru prvega sklica.

3) Razen v primerih kot je predvideno v klavzulah (1) in (2) ni nujno podati poročila o preložitvi sestanka in temah, ki so bile obravnavane na preloženem sestanku.

 

17. člen

Na vprašanje, ki se pojavi na skupščini, je potrebno odločati z dvigovanjem rok, razen če se z večino glasov odloči, da se izvede tajno glasovanje.

 

18. člen

1) Na katerokoli vprašanje, ki je predmet razprave na Skupščini, velja pravilo en član, en glas.

2) Glasovanje je lahko samo osebno ali preko pooblaščenca.

3) V primeru enakega števila glasov o določenem vprašanju lahko predsedujoči glasovanje ponovi.

 

19. člen

Član Skupnosti nima pravice glasovanja na Letni skupščini, dokler ne poravna vseh obveznosti do Skupnosti, vključno z letno članarino za tekoče leto.

 

20. člen

1) Vsak član ima pravico pisno pooblastiti drugega člana Skupnosti, da ga zastopa na redni ali izredni Skupščini. Pooblastilo dostavi tajniku najkasneje 24 ur pred začetkom Skupščine.

2) Pooblastilo mora biti v takšni obliki kot jo predpiše Odbor.

 

ODBOR

21. člen

1) Aktivnosti in posle Skupnosti vodi Odbor na način kot je predpisano s členom 26.

2) Odbor:

a. Organizira in kontrolira poslovanje in aktivnosti Skupnosti.

b. Izvaja odločitve in smernice, ki so sprejete na Letni skupščini in Izredni skupščini.

 

22. člen

1) Funkcionarji Skupnosti so:

a. Predsednik

b. Podpredsednik

c. Tajnik

d. Blagajnik

2) Vsak funkcionar Skupnosti mora opravljati dolžnosti do Letne skupščine in ima pravico ponovne kandidature.

3) V primeru odstopa kateregakoli od funkcionarjev skupnosti, ima Odbor pravico imenovati enega izmed svojih članov na prosto funkcionarsko mesto. Ta član opravlja funkcijo do Letne skupščine.

 

23. člen

1) Odbor sestavljajo:

a. Funkcionarji Skupnosti in

b. trije člani, med katerimi mora biti vsak član izbran na Letni skupščini Skupnosti vsako leto.

2) Vsak član Odbora opravlja svoje dolžnosti do Letne skupščine in ima pravico ponovne kandidature.

3) V primeru odstopa člana Odbora, ima Odbor pravico imenovati člana Skupnosti, da bi zapolnil prazno mesto. Imenovani član opravlja svoje dolžnosti v Odboru do Letne skupščine.

 

VOLITVE FUNKCIONARJEV IN NADOMEŠČANJE PRAZNIH FUNKCIONARSKIH MEST

24. člen

1) Nominacija kandidata za izbor funkcionarjev Skupnosti ali članov Odbora:

a. Mora biti podana v pisni obliki in podpisana s strani dveh članov Skupnosti in kandidata.

b. se mora izročiti tajniku Skupnosti najkasneje 7 dni pred datumom zasedanja Letne skupščine.

2) Če število nominacij ne zadostuje za zapolnitev mesta v Odboru, se izberejo kandidati, ki so podpisali nominacije. Za nezapolnjena mesta se lahko nominacije sprejemajo tudi v času zasedanja Letne skupščine.

3) Če je število nominacij enako številu prostih mest, potem bodo tisti, ki so nominirani tudi izbrani.

4) Če število nominacij presega število prostih mest, potem je potrebno izvesti glasovanje.

5) Glasovanje na Letni skupščini za mesto v Odboru je potrebno izvršiti s tajnim glasovanjem.

6) Nominacija kandidata na volitvah za izbor ne bo veljavna, če se je na istih volitvah nominiral za drugo funkcijo.

7) Oseba ne more biti nominirana na Letni skupščini, če ni osebno prisotna, razen v primeru, če napiše pismo tajniku pred Letno skupščino v katerem izrazi željo, da želi biti nominirana.

 

25. člen

Delovno mesto funkcionarja Skupnosti ali člana Odbora bo prosto, če funkcionar ali član:

a. preneha biti član Skupnosti.

b. odda pisno odpoved pri Tajniku Skupnosti.

 

NAČIN DELA ODBORA

26. člen

1) Odbor se bo sestal najmanj štirikrat letno. Mesto in čas sestankov določi sam.

2) Izredni sestanek Odbora lahko skliče predsednik ali kdorkoli od ostalih članov Odbora.

3) Obvestilo o izrednem sestanku mora biti poslano vsem članom Odbora. V obvestilu je naveden predmet, o katerem je potrebno razpravljati.

4) Štirje člani Odbora tvorijo kvorum za razpravo o poslih Skupnosti na sestankih Odbora.

5) O nobeni temi se ne more razpravljati, če ni kvoruma. Če v roku pol ure od predvidenega začetka sestanka še vedno ni kvoruma, se sestanek preloži za en teden, razen v primeru, ko gre za izredni sestanek. Takrat se sestanek odpove.

6) Sestanek Odbora vodi:

a. predsednik ali v njegovi odsotnosti podpredsednik.

b. eden od članov, ki ga predsednik prej pooblasti v primeru odsotnosti podpredsednika.

7) Odločitve Odbora se sprejemajo z dvigovanjem rok. Če nekdo od članov predlaga drugačen način, lahko predsedujoči sestanka predlog sprejme.

8) Vabilo na sestanek mora biti vsakemu članu Odbora poslano po pošti ali faxu oziroma sporočeno po telefonu vsaj dva dni pred sestankom.

9) Vsak član Odbora ali pododbora, ki ga je imenoval Odbor, ima pri odločanju pravico enega glasu. V primeru enakega števila glasov pri določenem vprašanju, lahko predsedujoči glasovanje ponovi.

 

TAJNIK

27. člen

1) Tajnik skupnosti mora v roku 14 dni obvestiti Urad za verske skupnosti o vsaki spremembi podatkov, ki se nahajajo v registru verskih skupnosti.

2) Dolžnost tajnika Skupnosti je voditi zapisnik na vseh sestankih Odbora in Skupščinah. Zapisnik mora podpisati predsedujoči sestanka.

3) Tajnik skrbi za urejenost arhiva Skupnosti.

 

BLAGAJNIK

28. člen

1) Blagajnik Skupnosti:

a. Zbira vsa vplačila in izplačila

b. Vodi urejanje računov in knjig, ki natančno prikazujejo finančno poslovanje Skupnosti z vplačili in izplačili

2) Računovodske knjige, ki jih pripravlja blagajnik, morajo biti dostopne na vpogled vsakemu članu Skupnosti.

 

IMAM (DUHOVNIK)

29. člen

1) Glavna verska oseba Skupnosti je imam (duhovnik).

2) Imam je lahko oseba, ki ima končano najmanj visoko islamsko šolo.

3) Odbor sklepa in prekinja pogodbo o opravljanju imamske službe z osebo, ki izpolnjuje pogoje.

4) Končna potrditev o zaposlitvi določene osebe na mesto imama se določa na Letni skupščini.

5) Pravice in dolžnosti imama so določene s posebnim pravilnikom.

 

ZAMENJAVA ČLANOV ODBORA SKUPNOSTI

30. člen

1) Skupnost lahko na Letni skupščini sprejme odlok za zamenjavo kateregakoli člana Odbora pred iztekom njegovega mandata in postavi drugega člana na njegovo mesto, do konca mandata.

2) V primeru, ko član Odbora, na katerega se nanaša predlog za razrešitev, poda pisno izjavo tajniku ali predsedniku Skupnosti v kateri izrazi željo, da so o vsebini pisma obveščeni člani Skupnosti, mora tajnik ali predsednik pismo na skupščini prebrati.

 

FINANČNO POSLOVANJE

31. člen

1) Vsi čeki, menice ali druge vrste vrednostnih papirjev morajo biti podpisani s strani blagajnika in enega od funkcionarjev.

2) Vsi pravni dokumenti in pogodbe morajo biti podpisani s strani predsednika Skupnosti.

 

ŽIG

32. člen

Žig Skupnosti je shranjen pri predsedniku Skupnosti, kopija žiga z oznako 2 pa je shranjena pri tajniku Skupnosti.

 

SPREMEMBA STATUTA IN PRAVILNIKOV

33. člen

1) Vsak predlog za spremembo Statuta in pravilnikov mora biti dostavljen tajniku vsaj štiri tedne pred Letno skupščino ali Izredno skupščino, ki se sklicuje s tem namenom. Tajnik mora obvestiti člane o predlaganih spremembah.

2) Vsak predlog za spremembo je lahko predlagan ali potrjen s strani dveh članov Skupnosti ali Odbora. Najmanj 50% in en član od skupnega števila članov je potrebno za uveljavljanje sprememb.

 

OBVESTILA IN JAVNOST DELA

34. člen

1) Obvestila se članom Skupnosti pošiljajo po pošti, elektronski pošti ali faksu na naslov, ki je vpisan v registru; izjemoma pa tudi po telefonu. V primeru, ko je poslano obvestilo pravilno naslovljeno, se (razen če se dokaže nasprotno), šteje da je naslovniku tudi dostavljeno.

2) Delo Skupnosti je javno. O svojem delu javnost obvešča preko sredstev javnega obveščanja, spletnih strani, sestankov in prireditev.

 

PRENEHANJE DELA SKUPNOSTI

35. člen

1) Skupnost preneha z delom po lastni volji. O tem se odloča na Izredni skupščini. Pisni predlog preda polovica vseh članov. Kvorum skupščine tvorita dve tretjini članov. Predlog se sprejme z dvotretjinsko večino prisotnih na Skupščini.

2) V primeru, da pride do prenehanja dela Skupnosti, se imetje skupnosti:

a. uporabi za izplačilo vseh preostalih obveznosti in stroškov za zaključek dela Skupnosti

b. Proda. Vsa sredstva iz prodaje se v skladu z odlokom Odbora dajo v dobredelne namene eni izmed islamskih organizacij v Sloveniji ali drugi neprofitni organizaciji.

 

ČUVANJE DOKUMENTOV

36. člen

Razen, če ni določeno drugače, tajnik hrani vse dokumente Skupnosti.

 

FINANCIRANJE SKUPNOSTI

37. člen

1) Fond Skupnosti sestavljajo letne članarine, denarni prispevki in drugi viri dohodkov, ki jih potrdi Odbor.

2) V skladu z odlokom, ki je sprejet na Letni skupščini, se sredstva Skupnosti trošijo v skladu z njenimi cilji na način, ki ga določi Odbor.

 

OSEBNA KORIST

38. člen

Nihce izmed članov ne more uporabljati ime Skupnosti za pridobivanje osebnih koristi.

Sredstva Skupnosti se lahko koristijo samo v skladu z verskim poslanstvom. Ne morejo se razdeliti neposredno ali posredno članom Skupnosti, razen za povrnitev stroškov, ki so nastali pri izvajanju odloka sprejetega na Letni skupščini.

 

39 člen

Član ne more predstavljati ali se obnašati kot predstavnik Skupnosti brez pooblestila Odbora.