Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

 

  1. 1470/2002-12-12

privind

 

APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE PENTRU APLICAREA PREVEDERILOR ORDONANŢEI GUVERNULUI NR. 82/2001 PRIVIND STABILIREA UNOR FORME DE SPRIJIN FINANCIAR PENTRU UNITĂŢILE DE CULT APARŢINÂND CULTELOR RELIGIOASE RECUNOSCUTE DIN ROMÂNIA

 

Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2010 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 23 decembrie 2010, dându-se textelor o nouă numerotare.

Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2002 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 947 din 23 decembrie 2002 şi a mai fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 313/2006 privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 235 din 15 martie 2006.

 

ARTICOL UNIC

Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

ANEXA 1

NORME METODOLOGICE

 

pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

ART. 1

Prezentele norme metodologice se aplică tuturor cultelor religioase recunoscute din România, potrivit legii, care beneficiază, la cerere, de sprijin financiar, în limita prevederilor bugetare anuale, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă.

 

ART. 2

În sensul prezentelor norme metodologice, următorii termeni se definesc astfel:

a) lăcaş de cult - imobil în care se oficiază servicii religioase sau care deserveşte acestui scop, respectiv: biserică, casă de rugăciune, templu, moschee, geamie, sinagogă, casă de adunare, capelă, ansamblu monahal, clopotniţă, arhondaric, trapeză, paraclis, chilie şi alte clădiri şi dependinţe asimilate acestora;

b) protocol de finanţare - protocol încheiat între Secretariatul de Stat pentru Culte şi cultele religioase sau, după caz, unitatea centrală de cult;

c) sprijin financiar - sume alocate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în condiţiile legii.

 

CAPITOLUL II

Acordarea sprijinului financiar sub formă de contribuţii

 

ART. 3

(1) Secretariatul de Stat pentru Culte acordă sprijin financiar, în limita prevederilor bugetare, pentru:

a) plata contribuţiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) din ordonanţă pentru completarea drepturilor salariale ale personalului neclerical;

b) sumele datorate bugetului asigurărilor sociale de stat, Fondului pentru plata ajutorului de şomaj şi Fondului de asigurări sociale de sănătate, aferente contribuţiilor alocate conform art. 2 alin. (1) lit. b) din ordonanţă;

c) restaurarea şi conservarea lăcaşurilor de cult care sunt monumente istorice şi care aparţin cultelor recunoscute din România;

d) restaurarea şi conservarea bunurilor din patrimoniul cultural naţional mobil al cultelor religioase recunoscute în România;

e) completarea fondurilor proprii necesare întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult cu venituri mici sau fără venituri;

f) amenajarea şi întreţinerea muzeelor cultural-religioase;

g) construirea, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare, precum şi repararea lăcaşurilor de cult care aparţin cultelor religioase din România;

h) achiziţionarea de imobile necesare desfăşurării activităţii unităţilor de cult, precum şi a activităţilor de asistenţă socială şi medicală susţinute de unităţile de cult;

i) sprijinirea activităţilor de asistenţă socială şi medicală organizate de cultele religioase recunoscute din România, în spitale, centre de plasament, cămine pentru bătrâni şi alte forme de asistenţă;

j) susţinerea unor acţiuni cu caracter intern şi internaţional realizate de cultele religioase recunoscute din România;

k) construirea, amenajarea şi repararea clădirilor având destinaţia de aşezăminte de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult;

l) construirea şi repararea sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult;

m) construirea şi repararea sediilor unităţilor de învăţământ teologic, proprietate a cultelor recunoscute.

(2) Sprijinul financiar pentru întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult cu venituri mici sau fără venituri se poate acorda pentru următoarele lucrări şi servicii: întreţinere, procurarea de materiale, prestări de servicii cu caracter funcţional, procurarea şi întreţinerea obiectelor de inventar.

 

ART. 4

(1) Din bugetele locale ale judeţelor şi al municipiului Bucureşti se alocă lunar sumele necesare pentru:

a) plata contribuţiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanţă, în vederea completării drepturilor salariale ale personalului neclerical;

b) plata contribuţiilor prevăzute la lit. a), în vederea achitării obligaţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj şi la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

(2) Din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi ale judeţelor se pot aloca sume pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult destinate:

a) întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri mici;

b) construirii, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare, precum şi reparării lăcaşurilor de cult;

c) conservării şi întreţinerii bunurilor de patrimoniu aparţinând cultelor religioase;

d) desfăşurării unor activităţi de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult;

e) amenajării şi întreţinerii muzeelor cultural-religioase;

f) construirii, amenajării şi reparării clădirilor având destinaţia de aşezăminte de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult;

g) construirii şi reparării sediilor administrative ale eparhiilor sau ale centrelor de cult;

h) construirii şi reparării sediilor unităţilor de învăţământ teologic, proprietate a cultelor recunoscute.

 

ART. 5

Alocarea sumelor prevăzute la art. 4 se realizează prin hotărâre a consiliilor locale, judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, la solicitarea unităţii centrale de cult, formulată pe baza cererilor primite de la unităţile locale de cult, care conţin documentele prevăzute la art. 14 alin. (1).

 

ART. 6

Personalul neclerical angajat în unităţile de cult beneficiază de contribuţii pentru completarea drepturilor salariale numai pentru posturile unde acesta îşi are funcţia de bază.

 

ART. 7

Alocarea sumelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanţă se face la propunerea unităţilor centrale care reprezintă cultul sau, după caz, a unităţilor centrale de cult, pe baza solicitărilor primite de la unităţile locale de cult, prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

 

ART. 8

(1) Sumele pentru plata contribuţiilor aferente perioadei în care unele posturi sunt vacante, precum şi fondurile aferente perioadei în care titularii posturilor se află în incapacitate temporară de muncă se restituie la bugetul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti.

(2) În cazul transferului unui post dintre cele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanţă, sprijinul financiar aferent acestuia se asigură prin regularizare între conturile consiliilor judeţene respective, la cererea unităţii centrale de cult care reprezintă cultul sau, după caz, a unităţii centrale de cult.

 

ART. 9

Virarea fondurilor aprobate pentru personalul neclerical prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanţă se face prin ordin de plată de către preşedintele consiliului judeţean, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti, către unitatea centrală de cult care reprezintă cultul sau, după caz, de către unitatea centrală de cult, astfel încât plata drepturilor salariale cuvenite personalului neclerical să se facă cel mai târziu în ultima zi lucrătoare a lunii.

 

ART. 10

Justificarea utilizării sumelor prevăzute la art. 6 se face lunar, prin prezentarea listelor de plată de către unitatea centrală de cult care reprezintă cultul sau, după caz, de către unitatea centrală de cult. Listele se prezintă compartimentului de specialitate din aparatul propriu al consiliului judeţean, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în perioada 1 - 10 a fiecărei luni, pentru luna precedentă.

 

ART. 11

Fondurile pentru plata contribuţiilor personalului neclerical prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b) din ordonanţă se asigură anual de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte, la cererea unităţilor şi instituţiilor de învăţământ teologic autorizate şi acreditate potrivit legii, aflate în subordinea cultelor religioase recunoscute din România şi neintegrate în învăţământul de stat, respectiv a Patriarhiei Române.

 

ART. 12

Virarea fondurilor aprobate pentru personalul neclerical prevăzut în art. 2 alin. (1) lit. b) din ordonanţă se face lunar de către Secretariatul de Stat pentru Culte către unităţile şi instituţiile de învăţământ teologic prevăzute la art. 1 din ordonanţă, respectiv către personalul neclerical trimis să deservească aşezămintele din străinătate ale Bisericii Ortodoxe Române.

 

ART. 13

(1) Justificarea utilizării sumelor alocate personalului neclerical, prevăzute la art. 12, se face lunar către Secretariatul de Stat pentru Culte prin prezentarea listelor de plată de către unităţile şi instituţiile de învăţământ teologic prevăzute la art. 1 din ordonanţă.

(2) Justificarea utilizării sumelor în valută se face lunar, în perioada 1 - 10 a fiecărei luni pentru luna precedentă, prin transmiterea confirmărilor de primire către Secretariatul de Stat pentru Culte de către personalul neclerical trimis să deservească aşezămintele din străinătate ale Bisericii Ortodoxe Române.

 

CAPITOLUL III    
Documentele pe baza cărora se acordă sprijinul financiar

 

ART. 14

(1) Sprijinul financiar alocat de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, potrivit prevederilor art. 3 din ordonanţă, se acordă pe baza următoarelor documente:

a) cerere-tip;

b) devizul de lucrări, la preţuri actualizate şi potrivit reglementărilor în vigoare privind taxa pe valoarea adăugată, pentru lucrările rămase de executat, datat pe anul în curs;

c) copie de pe autorizaţia de construire pentru reparaţii capitale şi construcţii noi, eliberată potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) în cazul monumentelor istorice şi al bunurilor din patrimoniul cultural naţional, se va prezenta şi o copie a avizului eliberat de instituţiile specializate în domeniul patrimoniului cultural naţional, potrivit legislaţiei în vigoare privind restaurarea şi conservarea monumentelor istorice şi a bunurilor din patrimoniul cultural naţional;

e) în cazul lucrărilor de pictură a lăcaşurilor de cult aparţinând Bisericii Ortodoxe Române, se va prezenta şi copia avizului eliberat de către Comisia pentru pictură bisericească;

f) în cazul solicitărilor privind asistenţa socială, se va depune proiectul acţiunii respective, inclusiv devizul aferent;

g) pentru celelalte necesităţi ale unităţilor de cult, cererea de sprijin financiar va fi însoţită de documente specifice tipului de activitate în care se încadrează solicitarea;

h) avizul cultului sau al unităţii centrale de cult pentru obţinerea sprijinului financiar de la Secretariatul de Stat pentru Culte;

i) copia certificatului de înregistrare fiscală;

j) adeverinţă certificată de bancă sau copia unui extras bancar, conform cu originalul, prin care este precizat codul IBAN al unităţii de cult solicitante;

k) copia autorizaţiei din partea instituţiei de specialitate că firma constructoare este abilitată să efectueze astfel de lucrări, în cazul lăcaşurilor de cult care sunt monumente istorice din clasa A;

l) documente care să ateste dreptul de a desfăşura activităţi sociale sau medicale, după caz;

m) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului că va folosi sprijinul financiar solicitat exclusiv pentru realizarea lucrărilor menţionate în documentaţia ataşată cererii-tip;

n) acte care să ateste proprietatea asupra imobilelor în care se desfăşoară activităţi sociale, medicale şi de învăţământ teologic pentru care se solicită sprijin financiar;

o) fotografii ce atestă stadiul existent al obiectivului ce impune executarea de lucrări pentru care se solicită sprijin financiar.

(2) Documentaţiile incomplete vor putea fi completate în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii cererii; în caz contrar, acestea nu vor fi propuse pentru alocarea fondurilor solicitate.

(3) O nouă cerere de alocare a unui sprijin financiar va mai putea fi depusă numai în anul calendaristic următor.

 

CAPITOLUL IV
Justificarea sprijinului financiar

 

ART. 15

(1) La întocmirea deconturilor justificative pentru sprijinul financiar acordat potrivit art. 3 din ordonanţă se vor avea în vedere următoarele:

a) toate documentele justificative, prezentate în copii xerox, vor fi certificate prin aplicarea ştampilei şi a semnăturii beneficiarului ajutorului financiar;

b) nu se vor admite la justificare documente care conţin achiziţii de materiale sau servicii, altele decât cele pentru care a fost acordat sprijinul financiar, care nu sunt cuprinse în devizul înaintat pentru obţinerea sprijinului financiar;

c) documentele justificative trebuie să fie lizibile şi să nu prezinte ştersături; nu se admit documente trimise prin fax;

d) facturile fiscale vor fi însoţite de dispoziţii de plată, ordine de plată, chitanţe, bonuri de casă, extrase privind viramente bancare, după caz;

e) chitanţele care atestă plăţi trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele: scopul plăţii, operaţiunea pentru care se face plata, numărul şi data eliberării. Chitanţele care atestă plăţi vor fi utilizate doar în cazurile în care nu se întocmesc facturi fiscale;

f) chitanţele de mână prin care se atestă anumite plăţi - pentru pictură şi procurări de materiale de la particulari - trebuie să cuprindă în mod obligatoriu numele şi prenumele vânzătorului, în clar, precum şi seria şi numărul actului de identitate al acestuia. Chitanţele vor fi certificate de primarul localităţii pe raza căreia se află unitatea de cult solicitantă sau de un împuternicit al acestuia;

g) actele justificative vor cuprinde în mod obligatoriu copia extrasului de cont bancar prin care se face dovada primirii banilor sau chitanţa de înregistrare în evidenţa contabilă a unităţii de cult beneficiare a sprijinului financiar alocat;

h) pentru lucrările de pictură bisericească se vor trimite o copie a documentului de plată şi o copie a ordinului de plată prin care s-au virat impozitul pe venit, contribuţiile individuale de asigurări sociale, asigurări sociale de sănătate şi asigurări de şomaj, conform legii, în cazul în care lucrările de pictură sunt executate ca activitate dependentă, de un pictor angajat de unitatea de cult, prin contract de prestări de servicii încheiat în baza Codului civil. Pentru lucrările de pictură de restaurare bisericească executate de către o persoană fizică autorizată se vor trimite documentele justificative prevăzute la lit. d);

i) documentele justificative vor fi transmise până cel mai târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an. În cazul primirii sprijinului financiar în cursul trimestrului IV, justificarea se va face în cel mult 180 de zile de la primirea acestuia;

j) situaţia de lucrări, acolo unde este cazul;

k) pentru sprijinul financiar alocat, indiferent pentru care dintre categoriile lucrărilor prevăzute la art. 3 din ordonanţă, solicitantul va depune alături de documentele justificative şi un raport de justificare a utilizării sprijinului primit.

(2) Nu se admit la justificare facturi plătite înainte de primirea sprijinului financiar sau emise în anii precedenţi acordării sprijinului financiar, chiar dacă acestea au fost plătite după primirea acestuia.

 

ART. 16

(1) Sumele alocate ca sprijin financiar conform art. 3 din ordonanţă vor fi transmise direct solicitantului, integral ori eşalonat, cu informarea unităţii centrale de cult, sau vor fi transmise direct unităţii centrale de cult, după caz.

(2) Pentru acordarea tranşei a doua şi a următoarelor tranşe este obligatorie justificarea sumei primite anterior.

(3) În cazul în care sumele alocate se transmit unităţii centrale de cult pentru a fi transmise solicitantului, unitatea centrală de cult are obligaţia ca în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în cont să transmită solicitantului suma alocată.

(4) În vederea responsabilizării procesului de alocare şi justificare a fondurilor se va încheia anual, după intrarea în vigoare a legii bugetului de stat pe anul respectiv, un protocol de finanţare între Secretariatul de Stat pentru Culte şi cultele religioase sau, după caz, unitatea centrală de cult, în condiţiile legii.

 

ART. 17

Modul de respectare a destinaţiei fondurilor alocate, precum şi justificarea utilizării acestora de către unitatea centrală de cult care reprezintă cultul sau, după caz, de către unitatea de cult beneficiară a sprijinului financiar alocat, care se face pe baza documentelor specifice, sunt supuse controlului organelor abilitate potrivit legii.

 

ART. 18

Modelul şi conţinutul cererii-tip, al declaraţiei pe propria răspundere, al raportului de justificare, al protocolului de finanţare, precum şi procedura de alocare a fondurilor se aprobă prin ordin al secretarului de stat pentru culte.