Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Nr. 1/2006-01-05

privind

 

PENTRU MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA ART. III DIN ORDONANŢA GUVERNULUI NR. 19/1995 PRIVIND UNELE MĂSURI DE PERFECŢIONARE A REGIMULUI ACHIZIŢIILOR PUBLICE, PRECUM ŞI A REGIMULUI DE VALORIFICARE A BUNURILOR SCOASE DIN FUNCŢIUNE, APARŢINÂND INSTITUŢIILOR PUBLICE

(Textul actului publicat în Monitorul oficial, Partea I, nr. 41  din 17 ianuarie 2006)

 

Articol unic.

Articolul III din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1995 privind unele măsuri de perfecţionare a regimului achiziţiilor publice, precum şi a regimului de valorificare a bunurilor scoase din funcţiune, aparţinând instituţiilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 18 august 1995, aprobată prin Legea nr. 96/1995, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

"a) prin transmiterea fără plată de la instituţiile publice deţinătoare la alte instituţii publice sau la unităţi de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului, în cazul bunurilor aflate în stare de funcţionare, scoase din funcţiune potrivit reglementărilor în vigoare;".

2. După alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:

"(3) Bunurile culturale mobile clasate conform legii, care sunt scoase din funcţiune, pot fi valorificate de instituţiile publice deţinătoare în condiţii de transparenţă, numai prin transmiterea, cu titlu gratuit, Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru a fi repartizate instituţiilor specializate sau unităţilor de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, după caz, pe bază de proces-verbal de predare-preluare.

(4) Bunurile culturale mobile susceptibile de a fi clasate pot fi valorificate numai după declanşarea din oficiu şi finalizarea procedurii de clasare, conform legii.

(5) Dezmembrarea bunurilor prevăzute la alin. (3) şi (4), în vederea scoaterii din funcţiune şi a valorificării lor, este interzisă.