Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

STATUT SLOVENSKE KARITAS

 

I. Temeljne določbe

 

1. člen

Slovenska Karitas (SK) je dobrodelna ustanova Cerkve na Slovenskem, ki jo je 1. maja 1990 ustanovila Slovenska pokrajinska škofovska konferenca (SPŠK). Njen namen je uresničevati karitativno in socialno poslanstvo Cerkve.

 

2.  člen

Slovenska Karitas je od 10. maja 1995 polnopravna članica Mednarodne Karitas (Caritas Internationalis) s sedežem v Rimu in Evropske Karitas (Caritas Europa) s sedežem v Bruslju. Sprejema njuna načela delovanja, usklajevanja in sodelovanja ter Cerkev na Slovenskem povezuje z mednarodnimi nevladnimi organizacijami na dobrodelnem in človekoljubnem področju.

 

3.  člen

Slovenska Karitas je po Zakoniku cerkvenega prava (ZCP) javno združenje vernikov, ki ima status pravne osebe. Status pravne osebe imajo tudi (Nad)škofijske Karitas ter ustanove, ki izpolnjujejo ustrezne pogoje. Slovenska Karitas je bila registrirana 10. decembra 1992 v Ljubljani z matično številko 5551153. Standardna klasifikacija njene dejavnosti je dejavnost dobrodelnih organizacij, klasifikacija institucionalnih sektorjev pa neprofitni sektor. Ima davčno številko 20210795. Od 7. oktobra 2004 ima status humanitarne organizacije1 ter izpolnjuje splošne pogoje in merila javnega interesa.

 

4.  člen

Slovenska Karitas ima sedež na naslovu: Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana.

 

5.  člen

Simbol ustanove je enakokraki križ, ki ima v vseh praznih poljih po tri stilizirane plamene, in je obenem mednarodni simbol Karitas. Do uporabe simbola in imena Karitas so upravičene ustanove, organizacije in telesa Slovenske Karitas, ki jih kot take sprejme in potrdi Svet Slovenske Karitas. Žig je okrogel s premerom 35 mm. V sredini je znak plamenečega križa, ob robu pa v krogu napis Slovenska Karitas. Žig ima številko uporabnika.

 

II. Cilji in naloge

 

6. člen

Slovenska Karitas povezuje in usklajuje delo (Nad)škofijskih Karitas. To uresničuje s tem, da:

1. skupaj s cerkvenimi in drugimi ustanovami skrbi za osnovno izobraževanje in oblikovanje sodelavcev, raziskovanje stisk in pripravljanje odzivov nanje;1 Prim. Razvid humanitarnih organizacij pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve pod zaporedno številko HO-SD-003.

2. preučuje vzroke obstoječih stisk in pojave novih ter opozarja nanje;

3. daje pobude (Nad)škofijskim Karitas in sprejema njihove predloge;

4. načrtuje akcije mednarodnega pomena, spremlja njihov potek in preverja učinke;

5. sodeluje pri odpravljanju posledic naravnih nesreč in katastrof doma in po svetu;

6. podpira ustanavljanje in delovanje socialnih in karitativnih ustanov, s katerimi pod določenimi pogoji tudi sodeluje;

7. podpira socialne projekte v tujini;

8. sodeluje z ustreznim službami, karitativnimi ustanovami ter gibanji doma in po svetu;

9. spodbuja prostovoljno delo;

10. opravlja druge naloge.

 

7.  člen

Vključena je v Slovensko komisijo za karitativne dejavnosti (SKKD) pri Slovenskem pastoralnem svetu (SPS), s katerima usklajuje svoje programe.

 

8.  člen

Slovenska Karitas je v imenu SKKD uradni sogovornik s predstavniki države, nevladnimi organizacijami in tujino. Daje pobude in si prizadeva vplivati na nastajajočo zakonodajo za področja svojega delovanja.

 

9.  člen

Po dogovoru deluje v posameznih (nad)škofijah v in subsidiarno z (Nad)škofijskimi Karitas.

 

III. Organi

 

10. člen

Organi Slovenske Karitas so:

1. predsednik,

2. svet,

3. strokovni svet,

4. generalni tajnik,

5. nadzorni odbor.

 

11. člen

Predsednik je škof, ki predseduje Svetu ter jo predstavlja v Cerkvi in javnosti. Imenuje ga Slovenska škofovska konfe renca (SŠK). Predsednik za posamezne naloge lahko pooblasti drugo osebo.

 

12. člen

Svet sestavljajo:

1. predsednik,

2. generalni tajnik brez pravice glasovanja,

3. voditelji (Nad)škofijskih Karitas (direktor, ravnatelj ali predsednik) ali drug predstavnik, ki ga imenuje ordinarij,

4. po en član Sveta oz. Tajništva vsake (Nad)škofijskih Karitas.

 

13. člen

Naloge Sveta so:

1. usmerja delovanje ustanove v evangeljskem in pastoralnem duhu;

2. sprejema predlog statuta z dvotretjinsko večino in ga SŠK predloži v potrditev;

3. sprejema poslovnik in pravilnike ter spremembe le-teh z dvotretjinsko večino;

4. sprejema letni program in finančni načrt poslovanja z navadno večino;

5. sprejema letno poročilo o delovanju, zaključni račun in poročilo nadzornega odbora z navadno večino.

Pred sprejemom sklepov, ki imajo večje finančne posledice in niso bili potrjeni v letnem načrtu, Svet pridobi pisno mnenje nadzornega odbora.

 

14. člen

Svet se sestane vsaj dvakrat na leto. Na zahtevo predsednika ali članov Sveta se lahko skliče tudi izredno. Sklepi se sprejemajo z navadno večino članov, razen v primerih, ko statut zahteva drugače.

 

15. člen

Strokovni svet, je strokovno telo, ki ga sestavljajo: generalni tajnik in poslovodni organi (Nad) škofijskih Karitas.

Strokovni svet k sodelovanju po potrebi lahko povabi tudi druge strokovnjake. Njegov predsednik je eden od članov (Nad)škofijskih Karitas, ki se po abecednem redu škofij (Celje, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota in Novo mesto) menjajo vsako leto na prvi seji.

Strokovni svet se sestane najmanj štirikrat na leto.

Strokovni svet sklepe sprejema dogovorno. V primeru različnih mnenj o nujnih in neodložljivih sklepih ter izjemoma o dokončnem sklepu Svet lahko odloča tudi na dopisni seji.

 

16. člen

Naloge strokovnega sveta so:

1. pripravlja predlog programa dela in ga predloži Svetu,

2. usklajuje delo (Nad)škofijskih Karitas in SK,

3. načrtuje in spremlja izvajanje programov SK,

4. opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti Svet.

 

17. člen

Generalnega tajnika na predlog Sveta za obdobje petih let imenuje SŠK. Lahko je tudi ponovno imenovan. Za svoje delo je odgovoren predsedniku Sveta in Svetu.

Naloge generalnega tajnika so:

1. vodi tekoče poslovanje,

2. odgovoren je za to, da SK kot pravna oseba posluje v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi,

3. skupaj s strokovnim svetom pripravlja program dela in ga izvaja po sprejemu na Svetu,

4. skrbi za prenos informacij med SK, (Nad)škofijskimi Karitas in SPS,

5. pripravlja gradivo, potrebno za delo Sveta in strokovnega sveta,

6. po pooblastilu predsednika SK ustanovo zastopa v mednarodni javnosti, pri čemer tamkajšnje informacije in ideje prinaša v slovenski prostor,

7. usklajuje pomoč, ki je iz Slovenije namenjena v tujino ali iz tujine v Slovenijo,

8. ob kriznih položajih doma in v svetu skupaj z (Nad)škofijskimi Karitas usklajuje akcije za reševanje le-teh,

9. skrbi za stike in sodelovanje z državo in njenimi ustanovami ter nevladnimi organizacijami,

10. skrbi za pridobivanje sredstev SK in (Nad)škofijskih Karitas,

11. skrbi za pastoralno razsežnost Karitas,

12. (Nad)škofijske Karitas usklajuje na področjih njihovega dela, ki so skupnega pomena,

13. pripravlja sistemizacijo delovnih mest in razpisne pogoje za določena delovna mesta ter predlaga odločitev Sveta,

14. predlaga stalne in občasne člane različnih komisij, spremlja in preverja njihovo delo,

15. skrbi za promocijo v medijih,

16. izvaja druge naloge v skladu z odločitvami Sveta.

Generalni tajnik deluje v skladu s smernicami Sveta, s pooblastili ter v sodelovanju in soglasju z (Nad)škofijskimi Karitas.

 

18. člen

Nadzorni odbor sestavljajo predstavniki iz šestih (nad)škof ij, ki jih imenujejo krajevni ordinariji. Preverja pravilnost finančnega poslovanja. O svojem delu vsako leto poroča Svetu in SŠK. Voditelja, ki se vsako leto zamenja, izberejo med predstavniki (nad)škofij po njihovem abecednem redu z zamikom, kar pomeni, da predsednik strokovnega sveta in predsednik nadzornega odbora v času trajanja njunega mandata ne moreta prihajati iz iste (nad)škofije.

 

IV. Sredstva za delovanje

 

19. člen

Slovenska Karitas dobrodelno dejavnost omogoča s sredstvi, ki jih pridobi:

1. s prostovoljnimi in namenskimi darovi;

2. s kulturnimi in dobrodelnimi prireditvami;

3. z delom prostovoljcev;

4. iz mednarodnih virov;

5. iz javnih razpisov in fundacij;

6. z dedovanjem;

7. z opravljanjem lastne dejavnosti;

8. z drugimi zakonitimi načini pridobivanja sredstev;

9. s prispevki (Nad)škofijskih Karitas.

Namenska sredstva se uporabljajo v namene, za katere so bila pridobljena.

 

20. člen

Slovenska Karitas za lastno poslovanje lahko uporabi največ 15 % sredstev, ki jih pridobi iz virov, navedenih v 19. členu, razen če ni določeno drugače.

 

21. člen

Slovenska škofovska konferenca kot ustanoviteljica SK lahko razpusti. V primeru, da preneha delovati, njeno premoženje in premoženje vseh ustanov, ki so nastale iz njenih sredstev, postane last (nad)škofij v skladu z dogovorjenimi merili, krajevni ordinariji pa so premoženje dolžni uporabiti v karitativne namene.

 

22. člen

Vsa sporna in nejasna vprašanja rešuje SŠK.

 

V. Končne določbe

 

23. člen

Statut začne veljati, ko ga kot predlog z dvotretjinsko večino sprejme Svet SK in potrdi SŠK. Isti postopek velja tudi za njegovo spreminjanje in dopolnjevanje.

Z dnem potrditve preneha veljati statut SK, ki je bil potrjen 21. avgusta 2002. Statut SK je 23. februarja 2007 sprejel Svet SK. Slovenska škofovska konferenca je statut Slovenske Karitas potrdila na 58. redni seji 14. februarja 2011 v Ljubljani.

 

msgr. dr. Anton Stres predsednik SŠK