Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Skupščina SKZ je na redni seji 14.5.2015 sprejela spremembe Statuta, skladno z Zakonom o društvih (ZDru-1B), tako, da se besedilo statuta v prečiščenem besedilu glasi:

 

STATUT

SLOVENSKE KADROVSKE ZVEZE

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

Slovenska kadrovska zveza (v nadaljevanju: SKZ) je prostovoljno, samostojno, strokovno in neprofitno združenje društev za kadrovsko dejavnost.

 

II. USTANOVITEV IN UPRAVLJANJE ZVEZE

 

2. člen

Ustanovitelji so ustanovili Zvezo društev za kadrovsko dejavnost Slovenije leta 1981 (v nadaljevanju: Zveza), ki je pravni prednik SKZ zaradi uresničevanja skupnih interesov na področju uveljavljanja, razvoja, krepitve in napredka kadrovske dejavnosti in kadrovske stroke.

Zvezo so ustanovila območna društva za kadrovsko dejavnost (v nadaljevanju: DKD). Ob sprejemu tega statuta so člani SKZ naslednja območna društva za kadrovsko dejavnost:

- DKD Dolenjske in Bele Krajne,

- DKD Celje,

- DKD Gorenjske,

- DKD Koroške,

- DKD Ljubljana,

DKD Mestna občina Maribor, Lenart in Slovenska Bistrica,

- DKD Obale,

- DKD Pomurje,

- DKD v Posavju, Krško,

- DKD Ptuj,

- DKD Severno Primorske regije,

- DKD Velenje,

- DKD Zasavje,

- DŠKM, Društvo študentov kadrovskega menedžmenta.

 

3. člen

Namen ustanovitve in delovanja SKZ ni pridobivanje dobička.

SKZ vse presežke prihodkov nad odhodki iz vseh svojih dejavnosti trajno namenja za uresničevanje namena in ciljev, za katere je ustanovljena.

Delovanje SKZ je javno.

SKZ s svojim splošno koristnim delovanjem prispeva k razvoju demokracije in varstva človekovih pravic.

Združevanje v SKZ je prostovoljno. DKD lahko postane član SKZ pod pogoji, ki jih določa statut SKZ.

Delovanje v SKZ temelji na enakopravnosti njenih članov.

 

4. člen

Novo kadrovsko društvo postane član SKZ z veljavno podpisano pristopno izjavo na osnovi sklepa svojega pristojnega organa in pod pogojem, da je plačalo članarino. Za veljavnost članstva kadrovskega društva je potreben še sklep Upravnega odbora SKZ (v nadaljevanju: UO).

Vsako posamezno DKD najmanj enkrat letno, in sicer najkasneje do 28. 02. v tekočem letu, SKZ posreduje Poročilo o delu za preteklo leto (v nadaljevanju: Poročilo o delu). Nujna sestavina Poročila o delu je seznam vseh članov posameznega DKD za preteklo leto skupaj s pregledom plačanih članarin (seznam članstva ter pregled plačila članarin na dan 31. 12. preteklega leta). Vpisan član s plačano članarino predstavlja osnovo za določitev števila delegatov posameznega DKD na Skupščini SKZ.

Članstvo v SKZ preneha po volji člana, z izključitvijo, s prenehanjem obstoja, na podlagi sodne odločbe ali po samem zakonu. Prenehanje članstva stopi v veljavo z dnem, ko se o tem dejstvu seznani UO.

Sklep o izključitvi člana iz članstva SKZ sprejme skupščina SKZ na predlog UO, in sicer, v primerih, kadar posamezni član krši določila tega statuta ali v primerih, ko član več kot eno leto ne poravna SKZ svojih članskih obveznosti iz naslova članarine ali če člani več kot dve leti ne sodelujejo v aktivnostih, ki jih organizirajo SKZ in njeni organi.

V primeru, da se član pritoži, mora pritožbo obravnavati in o njej odločiti skupščina SKZ na svojem prvem naslednjem zasedanju.

 

5. člen

Člani DKD, ki so člani SKZ, imajo pravico, da:

- volijo in so izvoljeni v organe SKZ,

- spremljajo delo in poslovanje SKZ ter predlagajo potrebne ukrepe v zvezi z njenim delovanjem,

- sodelujejo pri delu sekcij, strokovnih svetov, komisij, projektnih skupin in drugih delovnih teles, ki jih ustanovijo organi SKZ za opravljanje nalog, določenih v 29. in 30. členu tega statuta ter pri drugih oblikah dela, ki jih organizira SKZ,

- uživajo ugodnosti, ki jih članom zagotavlja SKZ različni popusti in podobno).

 

6. člen

Člani DKD, ki so člani SKZ, imajo dolžnost, da:

- uresničujejo cilje in naloge SKZ v skladu s tem statutom,

- spoštujejo etične in profesionalne standarde, ki se oblikujejo pri opravljanju kadrovske dejavnosti in stroke in so določeni v Kodeksu etike kadrovskih strokovnjakov Slovenije,

- izvršujejo sklepe organov SKZ,

- plačujejo članarino in morebitne druge prispevke po sklepih organov SKZ.

 

7. člen

Izredni član SKZ je lahko posameznik, ki nima možnosti, ali se ne želi včlaniti v DKD in ima plačano članarino, ki jo določi UO.

Izredni člani SKZ imajo vse pravice in dolžnosti kot ostali člani SKZ, z edino izjemo, da nimajo pravice odločanja ter nimajo volilne pravice.

O sprejemu izrednih članov odloča UO.

 

8. člen

SKZ je pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Ljubljani in deluje na območju Republike Slovenije.

Pravno osebnost SKZ pridobi z vpisom v register društev.

 

9. člen

Za zakonito poslovanje SKZ odgovarja UO SKZ in njegov predsednik. SKZ odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.

 

10. člen

SKZ se povezuje z drugimi sorodnimi zvezami in društvi, domačimi in tujimi organizacijami ter meddržavnimi združenji in drugimi pravnimi osebami s področja gospodarstva in negospodarstva.

 

11. člen

Organi Zveze so:

skupščina,

upravni odbor (UO), programski svet, nadzorni odbor, častno razsodišče.

 

1. Skupščina

 

12. člen

Skupščina je najvišji organ SKZ.

Skupščino sestavljajo delegati DKD. Število delegatov določi UO na podlagi posredovanega Poročila o delu posameznega DKD, najkasneje do 15. 03. v tekočem letu, ko predsednik SKZ pošlje predsednikom DKD tudi najavo sklica redne skupščine brez gradiv. Posamezno DKD ima pravico do imenovanja enega delegata na skupščino SKZ na vsakih 25 članov, ki so na dan 31. 12. preteklega leta bili člani DKD s plačano članarino. V kolikor je število članov DKD s plačano članarino manjše od 25 članov, pripada društvu en delegat.

Vodstva DKD imenujejo delegate za vsak posamezen sklic skupščine in o tem pisno obvestijo predsednika SKZ najkasneje 3 tedne pred skupščino.

 

13. člen

Skupščino sklicuje predsednik UO SKZ, v njegovi odsotnosti pa eden od podpredsednikov, ki ga pooblasti predsednik.

 

14. člen

Redna seja skupščine se skliče praviloma enkrat na leto. Izredna seja skupščine se skliče, če to zahteva najmanj tretjina članov SKZ, pri čemer se smiselno upošteva 2. odstavek 12. člena tega statuta, ali na zahtevo nadzornega odbora. V primeru, da v roku 30 dni od zahteve predsednik UO ne skliče izredne skupščine, jo skliče predlagatelj sam. Izredna skupščina razpravlja le o vprašanjih, zaradi katerih je sklicana.

Izredna seja skupščine se skliče, če to zahteva najmanj tretjina članov SKZ, pri čemer se smiselno upoštevata 2. in 3. odstavek 12. člena tega statuta ali na zahtevo nadzornega odbora.

 

15. člen

Dnevni red za seje skupščine določi UO SKZ in ga pošlje po elektronski pošti predsednikom DKD in delegatom, najmanj 14 dni pred zasedanjem skupščine. Gradiva za sejo skupščine morajo biti objavljena na spletni strani SKZ najmanj 8 dni pred zasedanjem skupščine.

Člani SKZ imajo pravico predlagati spremembe in dopolnitve k dnevnemu redu. Če prispejo taki predlogi pred začetkom skupščine, UO SKZ po možnosti o tem obvesti ostale člane.

Dokončni dnevni red sprejme skupščina na seji.

 

16. člen

Skupščino vodi tričlansko delovno predsedstvo, ki ga izvoli skupščina izmed delegatov.

Skupščina je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica delegatov. Pol ure po napovedanem začetku skupščine je skupščina sklepčna, če je prisotna vsaj ena četrtina delegatov. Vsak delegat se mora izkazati s pisnim pooblastilom.

Sklepi se sprejemajo z večino glasov navzočih delegatov. Glasovanje je praviloma javno. Skupščina lahko sklene, da je glasovanje tajno.

Volitve organov so načeloma tajne, vendar skupščina lahko sprejme sklep, da so javne.

V primeru, da sta predlagana dva ali več kandidatov za posamezno funkcijo, so volitve tajne. Kandidat je izvoljen, če je zanj glasovala večina vseh prisotnih.

O delu skupščine se piše zapisnik. Zapisnik podpišejo predsednik delovnega predsedstva in dva overovatelja zapisnika, ki so vsi izvoljeni izmed delegatov.

 

17. člen

Skupščina se lahko izvede na korespondenčni način, z uporabo elektronske pošte ali faksa, razen v primeru volitev organov SKZ. Za izvedbo skupščine na navedeni način se smiselno uporabljajo določila tega statuta.

 

18. člen

Skupščina:

- sprejema statut SKZ, njegove spremembe in dopolnitve,

- sprejema programske usmeritve SKZ,

- voli in razrešuje organe SKZ,

- sklepa o prenehanju SKZ,

- odloča o pritožbah,

- odloča o izbrisu člana iz članstva SKZ,

- sprejema pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju SKZ,

- potrjuje zaključno letno finančno poročilo SKZ,

- sprejema druge odločitve, ki jih predlaga UO.

 

2. UO SKZ

 

19. člen

UO SKZ sestavljajo predsednik, dva podpredsednika, prejšnji predsednik in trije člani. UO izvoli skupščina izmed članov za dobo dveh let. Predsednik UO in član UO je lahko izvoljen na to funkcijo za dobo zaporedoma največ tri mandate.

UO na svoji prvi seji v mandatu imenuje poslovnega sekretarja SKZ, katerega funkcija je vezana na mandat predsednika.

Prejšnji predsednik je član UO samo en mandat (2 leti). V kolikor aktualni predsednik SKZ ponovi mandat, mora skupščina namesto prejšnjega predsednika izvoliti dodatnega novega člana UO.

UO sprejeme Poslovnik o delovanju UO, v katerem določi delovna področja-pooblastila posameznega člana UO in način dela UO.

UO je za svoje delo odgovoren skupščini SKZ.

UO:

- pripravlja izhodišča za letni program dela SKZ,

- obravnava letno poročilo o delu SKZ,

- obravnava zaključno letno finančno poročilo SKZ,

- ustanavlja sekcije, strokovne svete in komisije,

- rešuje pritožbe,

- odloča o spremembi naslova sedeža SKZ,

- odloča o vključevanju v mednarodne organizacije, združenja in društva,

- uresničuje pobude za povezovanje s sorodnimi društvi, združenji in organizacijami,

- odloča o podelitvi priznanj in nagrad,

- operativno izvaja program,

- izvaja mednarodno dejavnost,

- predstavlja SKZ v tujini,

- pripravlja in sprejema splošne akte

- imenuje projektne skupine,

- odloča o sklenitvi partnerskih pogodb s pravnimi osebami s področja gospodarstva ali negospodarstva,

- odloča o višini minimalne članarine,

- odloča o višini in plačilu članarine DKD.

UO veljavno odloča, če je navzoča večina njegovih članov. Odločitve sprejema z večino glasov navzočih članov.

Odločanje UO je mogoče tudi pisno, po faksu ali po elektronski pošti. Ne glede na način odločanja se morajo sklepi, ki jih sprejema UO, pisno zabeležiti v zapisniku, ki ga prejmejo vsi člani UO.

Zakoniti zastopnik SKZ je predsednik UO SKZ, v njegovi odsotnosti pa eden od podpredsednikov, ki ga pooblasti predsednik.

Akte in spise podpisujejo predsednik ali po pooblastilu predsednika podpredsednika SKZ in poslovni sekretar SKZ. Operativne finančne listine podpisuje poslovni sekretar SKZ oziroma oseba, ki jo pooblasti UO SKZ.

 

20. člen

UO SKZ se sestaja po potrebi, vendar najmanj štirikrat letno. Seje UO sklicuje predsednik UO, v njegovi odsotnosti pa po njegovem pooblastilu eden od podpredsednikov.

 

3. Nadzorni odbor

 

21. člen

Nadzorni odbor SKZ sestavljajo predsednik in dva člana, ki jih izvoli skupščina SKZ iz vrst članov za dobo štirih let in so lahko ponovno izvoljeni.

 

22. člen

Predsednik nadzornega odbora sklicuje seje na zahtevo posameznega člana in organov SKZ, sicer pa se sestane najmanj enkrat letno. Seja nadzornega odbora je sklepčna, če sta na njej prisotna vsaj dva člana, ki svoje odločitve sprejemata soglasno.

Sklepi nadzornega odbora so veljavni, če zanje glasujeta vsaj dva člana nadzornega odbora ob prisotnosti vseh treh članov.

Sejo nadzornega odbora se lahko skliče korespondenčno.

23. člen

Naloga nadzornega odbora je, da spremlja delo organov SKZ in nadzoruje finančno in materialno poslovanje SKZ.

Nadzorni odbor enkrat letno poda skupščini oceno, ali so bili presežki prihodkov porabljeni za doseganje namena in ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.

 

24. člen

Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini SKZ in ji mora pismeno poročati ob potrjevanju zaključnega letnega finančnega poročila SKZ.

 

25. člen

Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani drugih organov SKZ, imajo pa pravico udeleževati se vseh sej UO SKZ, vendar brez pravice glasovanja.

 

4. Častno razsodišče

 

26. člen

Častno razsodišče sestavljajo trije člani, ki jih voli skupščina iz vrst članov DKD za obdobje štirih let in so lahko ponovno izvoljeni. Predsednika častnega razsodišča izvolijo člani razsodišča izmed sebe. Sklepi častnega razsodišča so veljavni, če zanje glasujeta vsaj dva člana častnega razsodišča ob prisotnosti vseh treh članov.

Častno razsodišče vodi disciplinske postopke in izreka ukrepe.

Za disciplinsko kršitev se šteje hujše nespoštovanje statuta in sklepov organov SKZ, Kodeksa etike kadrovskih strokovnjakov Slovenije ter vsako drugo ravnanje, ki utegne huje prizadeti interese in ugled SKZ.

Častno razsodišče lahko izreče članom SKZ naslednje ukrepe:

- opomin,

- javni opomin,

- izključitev.

O pritožbah proti ukrepom častnega razsodišča odloča na svojem prvem naslednjem sklicu skupščina SKZ kot drugostopenjski organ.

 

III. NAČINI DELOVANJA ZVEZE

 

1. Programski svet

 

27. člen

Programski svet sestavljajo predsedniki vseh DKD, predsednik in člani UO ter predsedniki sekcij. Programski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča najmanj polovica članov.

Programski svet vodi predsednik UO. Predsednik UO mora sklicati sejo Programskega sveta najmanj 1 krat letno. V kolikor predsednik ne skliče seje, jo ima pravico sklicati 5 članov Programskega sveta, ki so predhodno pisno zahtevali sklic seje od predsednika UO, le ta pa jo ni sklical v roku 15 dni od prejema zahteve.

Programski svet sprejema letni program dela SKZ in letno poročilo o delu SKZ ter ostale sklepe z večino glasov navzočih članov Programskega sveta.

Odločanje Programskega sveta je mogoče tudi pisno, po faksu ali po elektronski pošti. Ne glede na način odločanja se morajo sklepi, ki jih sprejema Programski svet, pisno zabeležiti v zapisniku, ki ga prejmejo vsi člani Programskega sveta.

 

2. Sekcije, strokovni sveti in komisije

 

28. člen

UO lahko po potrebi na predlog članov ustanovi sekcije, strokovne svete in komisije. Predsednik sekcije, strokovnega sveta ali komisije mora biti član DKD.

Predsednik sekcije, strokovnega sveta ali komisije po svoji funkciji sodeluje v delu UO SKZ glede na vsebino dnevnega reda, brez pravice glasovanja.

Ob ustanovitvi sekcije, strokovnega sveta ali komisije se določijo področja dela in nosilci ter pooblastila.

V delo sekcije, strokovnega sveta ali komisije se lahko po potrebi vključijo strokovnjaki, ki niso člani DKD, o čemer odloči predsednik sekcije, strokovnega sveta ali komisije.

Sekcije, strokovni sveti in komisije morajo UO SKZ enkrat letno poročati o svojem delu.

 

IV.  NAMEN IN CILJI DELOVANJA SKZ

 

29. člen

SKZ uresničuje skupne cilje članov z dogovarjanjem, medsebojnim povezovanjem in usklajevanjem.

Dejavnost SKZ je zasnovana na programskih usmeritvah DKD, v katerih uveljavljajo in usklajujejo svoje interese njihovi člani.

Namen in cilji SKZ so:

- oblikovanje in uresničevanje programskih usmeritev SKZ,

- aktivno sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag za oblikovanje predpisov s področja dejavnosti SKZ,

- vzpodbujanje, uveljavljanje in usmerjanje v uresničevanje večje strokovnosti in vloge kadrovske dejavnosti in stroke ter dejavnosti njenih članov,

- vpodbujanje strokovnega in etičnega razvoja kadrovskih strokovnjakov in menedžerjev,

- vzpodbujanje in usmerjanje znanstveno raziskovalnega dela s področja kadrovske dejavnosti in prenašanje dosežkov kadrovske teorije in prakse na delavce, ki se ukvarjajo s strokovno kadrovsko dejavnostjo in so člani DKD,

- vzpodbujanje, spremljanje, usmerjanje in organiziranje usposabljanja in izpopolnjevanja svojih članov,

- nudenje pomoči članom pri izvrševanju njihovih nalog,

- sodelovanje in povezovanje z drugimi sorodnimi zvezami, društvi in združenji,

- sodelovanje in povezovanje s sorodnimi mednarodnimi organizacijami, združenji in društvi.

 

30. člen

Zaradi izpolnjevanja namena in ciljev iz prejšnjega člena bo SKZ izvajala naslednje naloge in dejavnosti:

- nudila članom ustrezno strokovno pomoč pri organizaciji in izvedbi njihovih aktivnosti,

- preko spletnih strani omogočala enotno predstavitev SKZ in njenih članov ter uvajala enostavne postopke včlanjevanja v SKZ, prijavljanja na dogodke SKZ, izmenjave mnenj- forum …,

- organizirala strokovne posvete za vodstva DKD s ciljem vzpodbujanja njihove aktivnosti in strokovnega usposabljanja za delo v DKD,

- organizirala strokovne posvete za svoje člane v zvezi s sprejemanjem sistemskih rešitev s področja kadrovske dejavnosti in sistemskih rešitev, ki so pomembne za kadrovsko politiko ter posredovala stališča in predloge ustreznim organom in organizacijam v državi,

- organizirala študijska srečanja članov, s ciljem seznanjanja članov ter javnosti z dosežki teorije in prakse ter usmeritvami za nadaljnje delo,

- po potrebi ustanavljala sekcije, strokovne svete in komisije,

- organizirala izmenjavo izkušenj med člani s področja kadrovske teorije in prakse,

- organizirala strokovna srečanja članov v zvezi z aktualnimi vprašanjih stroke,

- publicirala izkušnje ter znanstvene dosežke in raziskave,

- organizirala strokovne ekskurzije in družabne prireditve.

 

31. člen

SKZ pridobiva sredstva tudi iz pridobitne dejavnosti, kot so npr.: kotizacije za strokovne dogodke (Šifra po SKD: 82.300 – Organiziranje razstav, sejmov, srečanj; 85.590 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in Usposabljanje), kupnine za prodane publikacije (Šifra po SKD: 58.140 – Izdajanje revij in druge periodike), kar vse šteje kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti SKZ in se izvaja le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev dejavnosti SKZ.

 

32. člen

SKZ ima svojo štampiljko.

Štampiljka SKZ je okrogle oblike - 32 mm premera in ima besedilo: »Slovenska kadrovska zveza Slovenian Human Resource Association«, ki obkroža sedem silhuet človeka, ki se krožno dotikajo.

SKZ ima svoj znak. V pravokotnem okvirju je izpisano ime društva v slovenskem in angleškem jeziku. Na levi strani okvirja je srednje ležeč napis v angleščini "Slovenian Human Resource Association" in na desni strani polkrepki napis "Slovenska kadrovska zveza". Nad napisoma je v krogu sedem silhuet človeka, ki se dotikajo (ponazarja povezanost oz. združenje DKD).

 

33. člen

Delo SKZ in njenih organov je javno. Javnost dela uresničuje SKZ tako, da obvešča svoje člane in javnost o svojem delu v sredstvih javnega obveščanja, strokovnem glasilu SKZ, glasilih ustanoviteljev, glasilih podjetij in drugih organizacij in združenj ter omogoča članom in drugim zainteresiranim vpogled v svoje delo. Za zagotovitev javnosti dela in za dajanje informacij je odgovoren UO SKZ in njen predsednik.

 

V. ČLANARINA IN PREMOŽENJE ZVEZE

 

34. člen

SKZ pridobiva sredstva za svoje delovanje:

- iz članarine,

- z organizacijo strokovnih dogodkov in družabnih prireditev,

- iz sponzorstev, donacij, prispevkov in partnerskih sredstev,

- z založništvom,

- iz daril in volil,

- iz javnih razpisov Republike Slovenije in EU,

- iz drugih virov v skladu z zakonom.

Vsak član SKZ je zavezan k plačilu letne članarine SKZ. Članarina je namenjena delovanju SKZ ter doseganju namena ter ciljev SKZ. Letna članarina predstavlja 20 odstotkov celotno vplačane članarine posameznemu DKD. Kot članarina šteje izključno denarni vložek, in sicer v višini, kot jo določa sklep UO SKZ.

Višino minimalne letne članarine za člane v posameznem DKD s sklepom določi UO SKZ. Članarina se določi enotno za vse redne člane DKD ter enotno za vse člane DKD s statusom študenta ali upokojenca. Višina članarine se praviloma določa enkrat letno oz. do posamezne spremembe.

Sredstva SKZ se uporabljajo izključno za namene, zaradi katerih je SKZ ustanovljena v skladu z veljavnimi predpisi. Finančni odredbodajalec je predsednik UO SKZ, v primeru njegove odsotnosti pa eden od podpredsednikov, ki ga pooblasti predsednik.

SKZ ima svoj račun.

SKZ bo v skladu z ZDru-1 in računovodskimi standardi s posebnim pravilnikom zagotavljala način in obliko podatkov o finančnem in materialnem poslovanju. Pravilnik sprejme skupščina najkasneje v roku 90 dni od dneva ugotovitve upravnega organa, da je ta statut usklajen z ZDru-1.

Finančno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi računovodskimi standardi. Premoženje SKZ upravlja UO. Nepremičnine lahko SKZ kupi ali odtuji le po sklepu skupščine, premičnine večje vrednosti pa le po sklepu UO.

Člani SKZ imajo pravico vpogleda v finančno in materialno poslovanje SKZ.

 

35. člen

SKZ preneha obstajati:

1. po sklepu skupščine, sprejetem z več kot polovico glasov delegatov vseh DKD,

2. v skladu z zakonom o društvih.

Če SKZ sprejme sklep o prenehanju SKZ, odloči tudi o premoženju, tako, da to preide na ustanovne člane v višini enakih deležev.

 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

36. člen

Posamezno DKD, ki je član SKZ, mora določila svojega statuta - ustanovnega akta DKD ali pravil, uskladiti z določili tega statuta najkasneje do 1.6.2016. Spremembe statuta so veljavne z dnem sprejema na skupščini dne 14.5.2015, uporabljajo pa se od dneva, ko pristojni organ ugotovi, da je čistopis statuta SKZ skladu z zakonom o društvih(ZDru-1B).

 

Predsednik SKZ

Rok Zupančič