Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

 

ОБЩА ЧАСТ

Глава първа.

ЗАДАЧА И ПРЕДЕЛИ НА ДЕЙСТВИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС

Раздел I.

Задача на Наказателния кодекс

Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 1991 г.) Наказателният кодекс има за задача да защитава от престъпни посегателства личността и правата на гражданите и цялостния установен в страната правов ред.

(2) За осъществяване на тази задача Наказателният кодекс определя кои обществено опасни деяния са престъпления и какви наказания се налагат за тях и установява случаите, когато вместо наказание могат да бъдат наложени мерки за обществено въздействие и възпитание.

[...]

Глава трета.

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

Раздел I.

Престъпления против националното и расовото равенство

Чл. 162. (1) Който проповядва или подбужда към расова или национална вражда или омраза, или към расова дискриминация, се наказва с лишаване от свобода до три години и с обществено порицание.

(2) Който употреби насилие срещу другиго или повреди имота му поради неговата народност, раса, религия или поради неговите политически убеждения, се наказва с лишаване от свобода до три години и с обществено порицание.

(3) Който образува или ръководи организация или група, която си поставя за цел извършването на деяние по предходните алинеи, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и с обществено порицание.

(4) Който членува в такава организация или група, се наказва с лишаване от свобода до три години и с обществено порицание.

(5) (Нова - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.)

Чл. 163. (1) Лицата, които участвуват в тълпа, събрана за нападение на групи от населението, отделни граждани или техни имоти във връзка с националната или расовата им принадлежност се наказват:

1) подбудителите и предводителите - с лишаване от свобода до пет години;

2) (изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) всички други - с лишаване от свобода до една година или с пробация.

(2) Ако тълпата или някои от участниците са въоръжени, наказанието е:

1) за подбудителите и предводителите - лишаване от свобода от една до шест години;

2) за всички други - лишаване от свобода до три години.

(3) Ако е извършено нападение и от него е последвала тежка телесна повреда или смърт, подбудителите и предводителите се наказват с лишаване от свобода от три до петнадесет години, а всички останали - с лишаване от свобода до пет години, когато не подлежат на по-тежко наказание.

Раздел II.

Престъпления против изповеданията

Чл. 164. (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Който проповядва омраза на религиозна основа чрез слово, печат, действие или по друг начин, се наказва с лишаване от свобода до три години или с пробация.

Чл. 165. (1) Който със сила или заплашване пречи на гражданите свободно да изповядват своята вяра или да извършват религиозните си обреди и служби, с които не се нарушават законите в страната, общественият ред и добрите нрави, се наказва с лишаване от свобода до една година.

(2) Същото наказание се налага и на онзи, който по същия начин принуди другиго да участвува в религиозни обреди и служби.

(3) За деянията по чл. 163, извършени против групи от населението, отделни граждани или техни имоти във връзка с религиозната им принадлежност, се прилагат предвидените в него наказания.

Чл. 166. (Доп. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., в сила от 01.07.1982 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2004 г., в сила от 01.01.2005 г.) Който образува политическа организация на религиозна основа или който чрез слово, печат, действие или по друг начин използува църквата или религията за пропаганда против народната власт или нейните мероприятия, се наказва с лишаване от свобода до три години, ако не подлежи на по-тежко наказание.

[...]

(ОБН. – ДВ, БР. 86 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 29.04.2006 Г.)

§ 18. Кодексът влиза в сила шест месеца след обнародването му в "Държавен вестник".

© KP

Trascina file per caricare

PENAL CODE

Chapter one.

OBJECTIVE AND SCOPE OF THE PENAL CODE

Section I.

Objective of the Penal Code

GENERAL

Art. 1. (1) (Amend., SG 1/91) The Penal Code has the objective of defending against criminal encroachment on the personality and the rights of the citizens and the entire legal order established in the country.

(2) For the purposes of achieving this objective the Penal Code determines which publicly dangerous acts are crime and what punishment shall be imposed for them, and establishes the cases when, instead of punishment, measures of public influence and instruction can be imposed.

[…]

Chapter three.

CRIME AGAINST THE RIGHTS OF THE CITIZENS

Section I.

Crime against the national and racial equality

Art. 162. (1) Who propagates or incites racial or national hostility or hatred or racial discrimination shall be punished by imprisonment of up to three years and by public reprobation.

(2) Who applies violence against another or damages his property because of his nationality, race, religion or his political conviction shall be punished by imprisonment of up to three years and by public reprobation.

(3) Who forms or heads an organisation or a group whose goal is the perpetration of the act under the preceding paras shall be punished by imprisonment of one to six years and by public reprobation.

(4) A member of such an organisation or a group shall be punished by imprisonment of up to three years and by a public reprobation.

(5) (revoked – SG 103/04)

Art. 163. (1) The persons who participate in a crowd for attack on groups of the population, individual citizens or their property in connection with their national or racial belonging shall be punished:

1. the instigators and leaders - by imprisonment of up to five years;

2. all the rest - by imprisonment of up to one year or corrective labour.

(2) If the crowd or some of the participants are armed the punishment shall be:

1. for the instigators and leaders - imprisonment of one to six years;

2. for all the rest - imprisonment of up to three years.

(3) If an attack is carried out and as a result of it a serious bodily harm or death has followed the instigators and the leaders shall be punished by imprisonment of three to fifteen years and all the rest - by imprisonment of up to five years, unless they are subject to a more serious punishment.

Section II.

Crime against the religion

Art. 164. Who propagates hatred on religious grounds through speeches, publications, activities or in any other way shall be punished by imprisonment of up to three years or by corrective labour.

Art. 165. (1) Who, by force or threat obstructs the citizens to profess their faith or carry out their rituals and services which do not violate the laws of the country, the public peace and the good morals shall be punished by imprisonment of up to one year.

(2) The same punishment shall be imposed on those who, in the same way, compels another to participate in religious rituals and services.

(3) For the acts under art. 163 committed against groups of the population, individual citizens or their property in connection with their religious belonging shall apply the punishments stipulated by it.

Art. 166. (Suppl., SG 28/82; Amend. SG 92/02, amend. SG 103/04) Who forms a political organisation on religious grounds or who, through speeches, publications, act or in any other way, uses the church or the religion for propaganda against the authority or its activities shall be punished by imprisonment of up to three years, unless he is a subject to a more serious punishment.

[…]

§ 89. (amend., SG 26/04 – in force from January 1, 2004) The amendments of art. 23, para 2, art. 37, para 1, art. 42a, art. 48, art. 49, para 1, art. 50, para 2, art. 55, para 1, item 2, art. 59, para 1 regarding the punishment of probation, art. 62, item 1a, art. 63, para 1, art. 66, art. 67, art. 68, para 3, art. 70, para 4, 5 and 6, art. 72, art. 86, para 1, item 2, art. 87, para 3, art. 202, para 3, art. 203, para 2 shall enter into force on January 1, 2005.

§ 90. The recidivists convicted by enforced sentence under the conditions of art. 26 (in force from August 8, 1997) before the enactment of this law, shall incur punishment for every conviction, but no more than the size for the most severe of the crimes for which they have been convicted, stipulated by the law.

§ 91. Pending proceedings by the day of enactment of the law for crimes under art. 172, para 2, art. 182, para 2 and art. 183 shall be concluded by the previous order if, within three months from the enactment of the law, the aggrieved requests this.

 

© KP

 

Trascina file per caricare